Inf.povinnosť

Výber správneho trezora

Otázkou natískajúcou sa po medializácii tragických nehôd spôsobených neodbornou manipuláciou s cudzou zle zabezpečenou zbraňou je všeobecná možnosť zneužitia zbraní v súkromnom vlastníctve obyvateľstva. Tieto prípady nútia ku zamysleniu sa nad zbytočným vyhasnutím života, ktorému bolo možné zabrániť. Všetci majitelia strelných zbraní si musia uvedomiť, že ich vlastníctvom na seba preberajú zodpovednosť za zabezpečenie proti ich zneužitiu, strate a v neposlednom rade i odcudzeniu.
Na Slovensku platí úprava definovaná v zákone č. 190/2003 Z. z.. Zabezpečenie zbraní a streliva bližšie predpisuje § 55 nasledovne:

  1. Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.
  2. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.
  3. Ručná zbraň kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore.
  4. Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.
  5. Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.

V tomto príspevku sa budeme ďalej zamýšľať nad predpísaným zabezpečením zbraní a streliva platným pre fyzické osoby.
„Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.“
Výklad zákona je v tomto smere jednoznačný. Ak nemáme trezor v ktorom môžu byť zbrane a strelivo v definovanom počte uskladnené spolu, musíme ich uložiť a uzamknúť oddelene. Technické požiadavky na objekty určené na úschovu zbraní nie sú inak taxatívne vymedzené a bližšie špecifikované ani v citovanom zákone ani v jeho vykonávacej vyhláške č. 555/2003. Prenosné pokladničky, zásuvky, skrinky, debničky, lavice. Všetky tieto priestory v prípade, že sú v čase neprítomnosti majiteľa uschovanej zbrane(zbraní) uzamknuté vyhovujú podľa platného zákona. S pocitom spokojnosti a bezpečia tak uzatvárame otázku našej zodpovednosti za ich možné zneužitie. Je len na svedomí každého majiteľa (a v neposlednom rade i na jeho peňaženke) akú formu úschovy svojich zbraní si zvolí. V súčasnosti sú na trhu rôzne prevedenia skríň na zbrane, malých i veľkých trezorov.

Ochranu proti nedovolenej manipulácii so zbraňou v rámci rodinných príslušníkov a známych na návšteve poskytuje akýkoľvek uzamknutý odkladací priestor ak s kľúčom od neho disponuje iba majiteľ zbraní. Nepredpokladáme totiž, že by niekto z blízkych začal páčiť zámok zásuvky, lámať petlicu a pod. len preto, aby si prezrel a poťažkal uzamknutú zbraň. Vzhľadom na charakter uschovávaných predmetov je však nutné pristupovať ku riešeniu otázky ich bezpečnej úschovy zodpovedne. Uzamykateľný priestor ktorý je súčasťou nábytku (alebo v lepšom prípade rôzne ukotvené plechové skrinky) síce spĺňajú literu v súčasnosti platného zákona no nepredstavujú výraznú prekážku úmyselného odcudzenia uzamknutých zbraní. Takéto „uskladnenie“ je naozaj vhodné len ako zákonom predpísaná prevencia pred neodbornou manipuláciou so zbraňou v rámci blízkeho okolia majiteľa zbrane. Treba si však uvedomiť vždy možné riziko odcudzenia zbrane treťou osobou počas násilného vniknutia do domu/bytu.
Skutočnú ochranu proti zneužitiu a odcudzeniu zabezpečí len úschovný objekt prispôsobený danému účelu svojou odolnou konštrukciou. Zásuvka v masívnom pracovnom stole byť s kovovým obložením a kovaním nemôže nahradiť bezpečnosť trezora alebo kvalitnejšej skrine na zbrane s pancierovým zámkom. Určitým benefitom pri ich kúpe je však i možnosť naozaj bezpečnej úschovy ostatných cenností a dôležitých predmetov našej domácnosti v jeho nevyužitom priestore. 

Trezory a skrine na zbrane

Trezory a skrine na zbrane sa vyrábajú v rôznych veľkostiach v závislosti od druhu a počtu zbraní, ktoré majú uzamknúť.  Trezory malých rozmerov, využívané na úschovu krátkych zbraní a drobných cenností  sa označujú tiež pomenovaním sejf.
Prevažná väčšina trezorov a skríň na zbrane má pripravené otvory pre mechanické ukotvenie, pričom najúčinnejšie ukotvenie voľne položeného trezora alebo skrine je ako do podlahy, tak i do steny, o ktorú sa opiera. Niektoré verzie trezorov sa neukotvujú a  sú špeciálne určené na zamurovanie do priečok, nazývame ich stenové trezory. Bežné stacionárne trezory vyžadujúce ukotvenie označujeme ako nábytkové. Nábytkové trezory na dlhé zbrane s masívnym prevedením a hmotnosťou prevyšujúcou 200 kg však v podstate už ukotvenie snáď ani nepotrebujú vzhľadom na to, že ich hmotnosť v prázdnom stave je dostatočnou „kotvou“ voči neoprávnenému manipulovaniu s nimi. Takéto trezory však potrebujú vhodne zvolené miesto ich uloženia vzhľadom na statickú záťaž ktorú ich konštrukčná hmotnosť predstavuje.

Bezpečnostné prvky a konštrukcia

Na uzamknutie hlavných dverí sa používa klasické uzamknutie na kľúč, mechanické alebo elektronické kódové uzamknutie. Zámky všetkých trezorov a skríň na zbrane sú pancierové, t.j. konštrukčne chránené krycími platňami so zvýšenou mechanickou odolnosťou voči prevŕtaniu. Súčasťou trezorov na dlhé zbrane sú i uzamykateľné vnútorné oddiely určené na uskladnenie streliva. Zámky používané na ich uzamknutie sú rôznej konštrukcie v závislosti od výrobcu. Prevažujú tu však klasické zámky na kľúč. Celková mechanická odolnosť jednotlivých trezorových konštrukcií je rôzna od najmenej odolných, zastúpených jednoplášťovými zosilnenými skriňami na zbrane po masívne dvojplášťové trezory s protipožiarnou výplňou určené na bezpečné uschovanie ako zbraní tak i väčšieho množstva streliva. Pri návrhu ich konštrukcie sa výrobcovia zameriavajú na hrúbku plášťa, počet vrstiev a ich výplne, použitú ochranu zámku, počet čapov uzamknutia. Superpozícia vybraných prvkov tvorí vlastnosti, na základe ktorých je konštrukcia zaradená do Bezpečnostnej triedy. Bezpečnostná trieda vyjadruje odolnosť konštrukcie voči prielomu (otvoreniu) z hľadiska času a použitia rôznych nástrojov. Hodnota prielomovej odolnosti je kvantifikovaná tzv. odporovými jednotkami (RU). Čas potrebný na praktické prekonanie konštrukcie zlodejom tak rastie priamo úmerne s jednotkami RU. Ak teda má byť zmysel bezpečnej úschovy naplnený, mala by mať konštrukcia, ktorú sa chystáme použiť čo najvyššiu hodnotu prielomovej odolnosti. Tak budeme mať dostatok času zastaviť páchateľa, prípadne ho samotná prácnosť prekonávania mechanickej ochrany našich zbraní a cenností odradí od úmyslu spáchať ich krádež.

Bezpečnostné triedy

Úschovné objekty označované pomenovaním trezor musia byť vyrobené v súlade s platnými technickými normami. Prvky zabezpečenia a bezpečnostné triedy definuje STN EN 1143-1: Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlúpaniu, časť 1: Skriňové trezory, trezorové dvere a komorové trezory.
U bežných nábytkových a skriňových trezoroch na zbrane dostupných na trhu sa stretneme s označením v norme definovaných bezpečnostných tried 0, I, II. V tomto rade je 0 najnižšia a II najvyššia trieda odolnosti. Trezory so základnou bezpečnosťou, ktorých reprezentantmi sú skrine na zbrane, sú rozdelené do troch bezpečnostných tried so vzrastajúcou odolnosťou Z1, Z2, Z3. Logicky tu platí priama úmera, ktorá vraví, že tak ako je čas potrebný na otvorenie trezora pri zväčšujúcej sa triede dlhší, tak je i obstarávacia cena daného trezoru vyššia. Pri kúpe trezora vyššej triedy však máme istotu, že to možnému „záujemcovi“ o jeho obsah rozhodne neuľahčíme a pri určitých konštrukčných prevedeniach s protipožiarnou úpravou výplne plášťa u vyšších tried trezorov zároveň získame istotu, že pri vypuknutí požiaru v miestnosti kde sa trezor nachádza nenastane automaticky ešte do príchodu požiarnej jednotky „novoročný ohňostroj“ čo isto oceníme i my i naši najbližší susedia.
Na záver je treba povedať, že bezpečnostná trieda výrobku sa získava certifikáciou a je potvrdená Certifikátom alebo Vyhlásením o zhode, ktorý obdrží kupujúci pri kúpe. Zároveň je však vyznačená i v štítkových údajoch na vnútornej strane dverí trezora, alebo skrine na zbrane. Certifikáciu vykonávajú akreditované skúšobné orgány. Je to dosť komplikovaný a tiež nákladný proces, ku ktorému výrobca poskytne vzorky výrobkov, ktoré sú pri certifikačnom testovaní samozrejme znehodnotené. 

Skrine a skrinky na zbrane – lacná alternatíva bezpečného uloženia

Uzamknuté sú na nerozoznanie od základných typov trezorov. Rozdiely sú patrné iba v hmotnosti kedy je citeľný rozdiel vo váhe. Majú totiž spravidla jednoplášťové steny s menšou hrúbkou. Uzatvorenie býva už konštrukčne rovnaké s trezormi nižších tried: majú ťažké dvojplášťové dvere, stranový rozvorový mechanizmus, uzamykanie pancierovým zámkom. Ich obstarávacia cena je oproti trezorom nižšia a väčšinou neprekročí 330 EUR. Spĺňajú síce často len najnižšiu bezpečnostnú triedu Z1, ale do steny a do podlahy ukotvené sú takéto skrine na zbrane jednoznačne vítanou náhradou oproti rôznym nábytkovým priestorom či truhliciam a dobrým začiatkom do budúcna.

Vyberáme trezor

Výber správneho trezora pred jeho kúpou predstavuje obstaranie si katalógu výrobcu trezorov (alebo reklamného prospektu jeho distribútora) a triezve zhodnotenie našich potrieb.

Základnou a samozrejmou otázkou, ktorú si musíme položiť je, aký druh a počet zbraní chceme trezorom zabezpečiť, rovnako aj či budú do trezora uzamknuté aj iné hodnotné predmety. Zároveň treba rátať aj s určitou rezervou, pretože trezor nepatrí do kategórie spotrebného materiálu, ktorý obmeníme každé 2 roky a je možné, že v budúcnosti počet zbraní alebo uschovania hodných predmetov v domácnosti narastie. Odpovede na tieto otázky určia vnútornú výšku trezora, ktorý sa nám najlepšie hodí. V katalógu potom nájdeme na základe tabuľky rozmerov vhodné typy. Pri výbere triedy odolnosti zvážime naše finančné možnosti a hodnotu zbraní, ktoré má vyberaný trezor chrániť pred odcudzením. Ťažký model veľkých rozmerov s aplikovanými bezpečnostnými prvkami najvyššej rady za 3300 EUR si asi nezakúpime pre jednu starú guľovnicu, brokovnicu a malokalibrovku ktorých súhrnná hodnota neprekračuje 1300 EUR. Vždy sa však vyplatí investovať do trezoru s protipožiarnou výplňou v prípade, že plánujeme spolu so zbraňami skladovať i veľké množstvo munície.

Nakoniec zhodnotíme i dispozičné možnosti vnútorného priestoru nášho domu/bytu vzhľadom na katalógové vonkajšie rozmery uvedené pri vybranom trezore. Táto fáza výberu je totožná s výberom napr. novej skrine do zariadenia izby. Bez dĺžkového meradla sa hlavne  v prípade potreby zakomponovať trezor do zariadenia malometrážneho bytu rozhodne neobídeme. Z estetického hľadiska je vhodné umiestnenie trezora do rôznych výklenkov a prázdnych rohov medzi ostatné zariadenie v domácnosti. Z praktického hľadiska je vhodné trezor umiestniť do komory či izby, ktorá nie je normálne prístupná návštevníkom nášho domu/bytu. Ideálna môže byť napríklad spálňa. Nebudeme predsa vešať na nos všetkým známym, že máme doma trezor. U objemnejších konštrukcií s väčšou hmotnosťou sa javia ako vhodné pivnice rodinných domov. Vopred si však musíme overiť,  či sme schopní nami vybraný trezor do pivnice premiestniť. Šikmé schodisko a úzke chodby vyžadujúce dobrú manévrovateľnosť prenášaného objektu bývajú totiž veľmi problémové. Z hľadiska konštrukčného usporiadania trezora je takmer vždy jeho súčasťou i vnútorná uzamykateľná schránka. Tieto schránky sú často veľmi objemné čo je na jednej strane praktické, no na druhej strane to zvyšuje svetlú výšku alebo šírku trezora a predstavuje tak potrebu vyššieho alebo širšieho miesta. Je teda na zvážení či bude táto schránka skutočne využitá a svoju úlohu dostatočne nenaplní i menšia schránka.
Poznámka na záver: Žiaden výrobca  zatiaľ neponúka výber z rôznych farieb povrchu svojich výrobkov a všetci sa spoliehajú len na základnú paletu farieb.  Zakomponovanie trezoru do zariadenia našich izieb si môžeme uľahčiť jej individuálnou úpravou alebo jeho prekrytím, fantázii sa v prípade šikovných rúk medze nekladú. Predsa len je trezor iba ďalším nábytkom vo výbave našej domácnosti, len keby nebol neborák jeden pri transporte z predajne taký ťažký...

AKCIA TÝŽDŇA

Akciové produkty

579.00€
521.00€
(vrát. 20% DPH)
10 % %s off

Certifikovaný trezor na úschovu cenností.

  • málo miesta zaoberajúci ale mimoriadne pevný trezor do
...

Akciové produkty

Trezor či skriňa na zbrane?

Prezradím Vám o výrobku nezávisle a odborne úplnú pravdu.

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Pri výbere Vám pomôže odborník a vášnivý poľovník.

Laco Fábrik

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Dôležité informácie

Klientská zóna

Rýchle menu

veľkoobchod a maloobchod
výhradný distribútor na SR značky Trezor-Liktor a Technomax