INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI

Inf.povinnosť

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI

podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

hlavné vlastnosti tovaru

sejfy a trezory, prednostne pre potreby správneho ukladania zbraní, ale aj archivačné skrine, poštové schránky, autotrezory, nábytkové trezory, nástenné trezory, podlahové trezory a pod.

charakter služby

spolu s tovarom sa neponúkajú a neposkytujú žiadne služby

obchodné meno a sídlo podnikateľa, jeho kontaktné údaje

DELTA COMMERCE, s.r.o.

Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder

IČO:     44 787 677

telefónne číslo: 0905/321 987

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

adresa podnikateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet

DELTA COMMERCE, s.r.o.

Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder

celková kúpna cena za tovar, vrát. DPH, alebo ak cenu nemožno vopred určiť, spôsob, akým sa vypočíta

podľa všeobecných obchodných podmienok – cena tovaru v čase účinnej úplnej objednávky,

cena je uvedená na stránke elektronického obchodu www.lltrezor.sk ,

kúpna cena zahŕňa DPH a nezahŕňa  dopravu, dodanie, poštovné;

náklady na prepravu tovaru

doručenie prostredníctvom  prepravnej spoločnosti alebo vlastnými silami podnikateľa  

za cenu:

Slovenská republika        

Do 10kg                               9€ vrát. DPH
Od 10,1 kg do 25kg         15€ vrát. DPH
Od 25,1 kg do 40kg         19€ vrát. DPH
Od 40,1 kg do 70kg         25€ vrát. DPH
Od 70,1 kg  do 100kg     29€ vrát. DPH
Od 100,1 kg do 150kg    36€ vrát. DPH
Od 150,1 kg do 200kg    44€ vrát. DPH
Od 200,1 kg do 300kg    58€ vrát. DPH
Od 300,1 kg do 400kg    78€ vrát. DPH
Od 400,1 kg do 600kg    108€ vrát. DPH
Od 600,1 kg do 1000kg 156€ vrát. DPH 

Zahraničie

Do 10kg                               17€ vrát. DPH
Od 10,1 kg do 25kg         29€ vrát. DPH
Od 25,1 kg do 40kg         37€ vrát. DPH
Od 40,1 kg do 70kg         48€ vrát. DPH
Od 70,1 kg do 100kg       55€ vrát. DPH
Od 100,1 kg do 150kg    69€ vrát. DPH
Od 150,1 kg do 200kg    82€ vrát. DPH
Od 200,1 kg do 300kg    112€ vrát. DPH
Od 300,1 kg do 400kg    152€ vrát. DPH
Od 400,1 kg do 600kg    208€ vrát. DPH
Od 600,1 kg do 1000kg  310€ vrát. DPH

alebo bezodplatné osobné prevzatie u podnikateľa na adrese Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (areál OSP DANUBIUS DS) – treba si dohodnúť čas

platobné podmienky

dobierkou v mieste dodania tovaru, v hotovosti pri dodaní tovaru , dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe predfaktúry podnikateľa;

lehota, do ktorej sa podnikateľ zaväzuje dodať tovar

v zásade 7-dňová a začína plynúť po potvrdení objednávky kupujúcemu;

informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľa

spotrebiteľ má právo podať v písomnej forme na adrese podnikateľa reklamáciu, v reklamácii sa uvádzajú konkrétne okolnosti vo vadnosti tovaru, tj. ako sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje; reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia podnikateľ a v rovnakej lehote vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. sťažnosti spotrebiteľa

informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; podnikateľ zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy

viď samostatný dokument - POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ako aj

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Informácia:

ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru vyrobeného na mieru a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

poučenie o zodpovednosti podnikateľa za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka

Zodpovednosť za vady

 

§ 499

            Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

§ 500

            (1) Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

            (2) Za dlhy viaznuce na veci je zodpovedný scudziteľ.

§ 501

            Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.

§ 502

            (1) Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie scudziteľa môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení.

            (2) Účastníci môžu tiež dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo zodpovednosť podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá povinná osoba oprávnenej osobe písomné potvrdenie (záručný list).

            (3) Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

§ 503

            Ak chce nadobúdateľ uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, pretože si tretie osoby robia nárok na vec, musí to bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu predchodcovi. Ak tak neurobí, nestratí síce svoj nárok zo zodpovednosti za vady, ale jeho predchodca môže proti nemu uplatniť všetky námietky, ktoré neboli uplatnené proti tretej osobe.

§ 504

            Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

§ 505

            Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

§ 506

            (1) Len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady.

            (2) Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze, môže ju nadobúdateľ po upozornení scudziteľa bez meškania predať.

§ 507

            (1) Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

            (2) Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady môžu byť pri jednotlivých záväzkoch upravené zákonom alebo dohodnuté účastníkmi inak.

 

§ 508

            (1) Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe ( § 101), ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa.

            (2) Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.

§ 509

            (1) Oprávnený má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u povinného najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

            (2) Oprávnený má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.

            (3) Na plynutie premlčacej doby určenej na uplatnenie práv na súde sa primerane použije § 508.

§ 510

            Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.

§ 596

            Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

            (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

            (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598

            Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

            (1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

            (2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600

            Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

informácia o existencii a podrobnostiach záruky

záručná doba je v prípade predaja tovaru 24 mesiacov

informácia o dĺžke trvania zmluvy

ide o zmluvu jednorazovú

informácia o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok na žiadosť podnikateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok

nie je

spotrebiteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou jeho objednávky je povinnosť zaplatiť cenu

informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné riešiť spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len "spor") subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia

alternatívnym riešením sporu nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany obrátiť sa na súd a absolvovanie alternatívneho riešenia sporov nie je predpokladom možnosti obrátiť sa na súd

kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva

kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku  odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania

návrh musí obsahovať

a)      meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)      presné označenie predávajúceho,

c)      úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)      označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e)      dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f)       vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona

k návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu

návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice

alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov

alternatívne riešenie sporu sa končí dňom

a)      uzavretia dohody podľa § 17 zákona

b)      vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákona

c)      odloženia návrhu podľa § 19 zákona

d)      úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou

e)      zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou

f)       vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu

platforma riešenia sporov online (RSO):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 


Vytlačiť   E-mail
AKCIA TÝŽDŇA

Akciové produkty

579.00€
521.00€
(vrát. 20% DPH)
10 % %s off

Certifikovaný trezor na úschovu cenností.

  • málo miesta zaoberajúci ale mimoriadne pevný trezor do
...

Akciové produkty

Trezor či skriňa na zbrane?

Prezradím Vám o výrobku nezávisle a odborne úplnú pravdu.

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Pri výbere Vám pomôže odborník a vášnivý poľovník.

Laco Fábrik

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Dôležité informácie

Klientská zóna

Rýchle menu

veľkoobchod a maloobchod
výhradný distribútor na SR značky Trezor-Liktor a Technomax