Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti DELTA COMMERCE, s.r.o.

I. Všeobecné podmienky

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorou je spoločnosť DELTE COMMERCE, s.r.o.
 2. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Obchodné meno: DELTA COMMERCE, s.r.o.
  Sídlo: Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder
  IČO 44 787 677
  Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 23828/T
  DIČ 20 228 312 28
  IČ DPH SK20 228 312 28
  Email: lltrezor@gmail.com
  Telefónne číslo: +421 905 321 987
  Zodpovedná osoba: Bc. Ladislav Fábrik
  Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2622105404/1100
  IBAN: SK47 1100 0000 0026 2210 5404
  BIC (SWIFT): TATRSKBX
  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

 

II. Vymedzenie pojmov

 

 1. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 3. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 4. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 5. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bol prevádzkovateľom vyžiadaný finančný záloh.
 6. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.
 7. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 8. Odberné miesto – Delta Commerce, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín.

 

III. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až momentom jeho prevzatia a úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.
 4. Potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, písomné, e-mailové, alebo inou formou vykonané potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
 5. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu skutočnosť, že objednaný tovar má k dispozícii telefonicky resp. e-mailom na kontaktné údaje uvedené v záväznej objednávke.
 6. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
 7. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
 8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho pred dodaním tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
 5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

V. Dodacie podmienky

 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V cene prepravy nie je zahrnutá vynáška do domu alebo bytu. Tovar Vám bude dodaný na adresu pred dom alebo panelák.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Obvyklá doba dodania objednaného tovaru je do 7-14 dní. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom resp. dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje nasledovne:

  zásielka do hmotnosti
  Do 10kg 9€
  Od 10,1 do 25kg 15€
  Od 25,1 do 40kg 19€
  Od 40,1 do 70kg 25€
  Od 70,1 do 100kg 29€
  Od 100,1 do 150kg 36€
  Od 150,1 do 200kg 44€
  Od 200,1 do 300kg 58€
  Od 300,1 do 400kg 78€
  Od 400,1 do 600kg 108€
  Od 600,1 do 1000kg 156€


  Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 8. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 50 kg a tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru, o čom Vás budeme predtým informovať telefonicky.
 9. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch s iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 

VI. Kúpna cena

 

 1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a/alebo služby dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“, pričom pre účely týchto obchodných podmienok sa za kúpnu cenu považuje aj cena objednaných servisných zásahov, úprav alebo iných služieb), a to buď v hotovosti v sídle spoločnosti predávajúceho, alebo dobierkou, alebo formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho formou zálohovej platby. V prípade objednania atypického alebo málo predávaného výrobku alebo služby (pričom posúdenie a určenie, či ide o atypický alebo málo predávaný tovar je výlučným právom predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 60 – 80% z koncovej sumy, pri objednávke.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a služieb.
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar alebo služby v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
 7. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

VII. Záručná doba a uplatnenie záruky

 

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Záruka sa vzťahuje na:
  1. vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej lehoty preukázateľne chybou výroby, resp. chybou technologického postupu.
  2. chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, avšak príčinou tohto stavu nebolo opotrebovanie tovaru či poškodenie (úmyselné alebo neúmyselné).
  3. poskytovaná záruka je platná len v prípade dodržania podmienok, ktoré sú uvedené v Popise používania.
 3. Poskytovaná záruka sa nevzťahuje na:
  1. výrobky, ktoré boli v kontakte so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemickými prostriedkami.
  2. koróziu na všetkých rezných a strižných hranách a dodatočne vytvorených otvoroch, ktoré neboli náležite ošetrené ochranným náterom a vady spôsobené rezaním plechu rotačnou brúskou a brúsnym kotúčom, alebo nesprávnym postupom montáže a neopatrnou manipuláciou s tovarom.
  3. vady spôsobené poveternostnými podmienkami a vplyvom chemických látok.
 4. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobkov.
  1. vady musia byť oznámené ihneď po zistení a reklamácia musí byť doručená spolu s kópiou faktúry do 15 dní od zistenia vady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom doručenia reklamácie.
  2. spotrebiteľovi prináležia počas záručnej lehote nasledovné oprávnenia, ak sa vyskytnú vady na výrobku:
   • oprava vadného výrobku do 15 pracovných dní,
   • ak vadu nemožno odstrániť do 15 pracovných dní, spotrebiteľovi bude poskytnutý náhradný výrobok (lehota na opravu: najviac 30 dní),
   • náklady prepravy a uloženia výrobku, priamo súvisiace s opravou, prekódovanie, poskytnutie rád.
 5. Fakty, ktoré vylučujú nárok na záruku:
  • nedovolená prestavba výrobku,
  • neodborný zásah (viď. Návody na používanie),
  • prírodná katastrofa,
  • pokus o otvorenie, o opravu výrobku,
  • úmyselné poškodenie, alebo následok hocijakého dôvodu, ktorý sa vyskytne po nákupe výrobku.
  • v takýchto prípadoch musí náklady opravy znášať Kupujúci. Ak je chyba takého charakteru, že výrobok nemožno opraviť, tak dovozca odmietne opravu výrobku.
 6. Po ukončení záručnej doby sa oznámenia vád nepovažujú za reklamáciu.

 

VIII. Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
 4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
 5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

 

IX. Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu alebo mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, DIČ, číslo telefónu alebo mailovú adresu a kontaktnú osobu.
 3. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých kupujúcim je potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie objednaného tovaru, vybavovanie reklamácií tovaru.
 4. Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame a spracujeme výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
 5. Predávajúci oboznamuje kupujúceho, že ďalšími príjemcami jeho osobných údajov môže byť zmluvná dopravca: Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 4. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

Trezor či skriňa na zbrane?

Prezradím Vám o výrobku nezávisle a odborne úplnú pravdu.

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Pri výbere Vám pomôže odborník a vášnivý poľovník.

Laco Fábrik

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Dôležité informácie

Klientská zóna

Rýchle menu

veľkoobchod a maloobchod
výhradný distribútor na SR značky Trezor-Liktor a Technomax