Inf.povinnosť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný styk – Eshop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MALOOBCHOD

Obchodná spoločnosť
obchodné meno: DELTA COMMERCE, s.r.o.
sídlo: Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder
IČO: 44 787 677
DIČ: 2022831228
IČ DPH: SK2022831228
označenie registra, ktorý vedie podnikateľa:
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23828/T
vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

I.
Výklad pojmov
1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť DELTA COMMERCE, s.r.o., ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.
2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci (individuálne dojednaných) jednotlivých kúpnych zmlúv alebo spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. Pokiaľ kupujúcim je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so zmluvou a z nej vyplývajúcim záväzkom nevystupuje v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec definovaná bližšie v čl. II. týchto všeobecných obchodných podmienok, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej adrese www.lltrezor.sk .
4. Predaj tovaru má charakter zásielkového predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod ani vzorkovú predajňu.
5. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
6. Predávajúci poskytuje pre kupujúceho nasledovnú službu - všeobecná poradenská služba (najmä v oblasti poskytnutia rád a odporúčaní pri výbere vhodného trezora; táto služba sa poskytuje bezplatne).
7. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadne ďalšie služby, osobitne nie:
a) montáž tovaru
b) vynáška tovaru do domu alebo bytu - vie ale sprostredkovať kupujúcemu kontakt na podnikateľa, ktorý sa zaoberá vynesením ťažkých predmetov do domu či bytu – avšak všetky náležitosti tejto služby dojedná kupujúci s týmto podnikateľom sám vo vlastnom mene a na vlastný účet.

II.
Tovar
1. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej adrese www.lltrezor.sk . Ide o sejfy a trezory, prednostne pre potreby správneho ukladania zbraní, ale aj archivačné skrine, poštové schránky, autotrezory, nábytkové trezory, nástenné trezory, podlahové trezory a pod.
2. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok tovar môže mať povahu:
a) tovaru sériovo vyrábaného alebo
b) tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru.
3. Sériovo vyrábaný tovar sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho predáva tak, ako je na nej prezentovaný, tj. najmä bez dodatočných úprav požadovaných kupujúcim. Takýto tovar kupujúci kupuje tak, ako to vidí na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na takýto tovar sa v plnom rozsahu vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, vrát. práva kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom eshopu).
4. Tovarom zhotoveným podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovarom vyrobeným na mieru sa rozumie najmä tovar:
a) do ktorého predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek zasiahol
b) ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek upravil
c) ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akýmkoľvek iným spôsobom individualizoval
d) ktorý nie je sériovo vyrábaný a jeho zhotovenie bolo založené na voľbe kupujúceho alebo na jeho individuálnej objednávke.
5. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok a pre jednoznačné vysvetlenie pojmu „tovar zhotovený podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru“ podľa ods. 4) tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok sa stanovuje, že osobitné špecifikácie kupujúceho, či vyrobenie tovaru na mieru sa prejavujú najmä tým, že
a) kupujúci určuje rozmery tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
b) kupujúci určuje tvar tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
c) kupujúci určuje farbu tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
d) kupujúci požaduje na tovare umiestniť kresbu, motív, text, logo, obrázok a pod.
e) kupujúci požaduje na tovare umiestniť nápis, vrát. typu, veľkosti a farby písma
f) kupujúci požaduje špecifický dizajn tovaru v porovnaní s tovarom sériovo vyrábaným
g) kupujúci požaduje do tovaru umiestniť špeciálny komponent.
6. Na tovar zhotovený podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru sa nevzťahuje právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa čl. X) týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci ale má naďalej právo odstúpiť od zmluvy podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku, najmä v dôsledku vadného plnenia predávajúceho (§ 499 nasl. Občianskeho zákonníka a § 618 a nasl. Občianskeho zákonníka).

III.
Platnosť všeobecných obchodných podmienok
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou.
2. Spotrebiteľská kúpna zmluva v prípade zásielkového predaja predstavuje zmluvu uzavretú na diaľku podľa zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. ide o zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
3. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
4. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
5. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho je možný na adrese: DELTA COMMERCE, s.r.o. na adrese Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: DELTA COMMERCE, s.r.o., Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder.
6. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

IV.
Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy
1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.lltrezor.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.lltrezor.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej stránke v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.lltrezor.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Objednávanie tovaru je možné aj s registráciou kupujúceho v eshope predávajúceho ako aj bez takejto registrácie.
3. Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:
a) výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
b) výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
c) potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára
d) v prípade registrácie kupujúceho do eshopu predávajúceho aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, hoci aj pomocou osobitného formulára.
4. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku".
5. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) meno a priezvisko kupujúceho
b) adresa pobytu kupujúceho
c) telefónny kontakt na kupujúceho
d) emailový kontakt na kupujúceho
e) miesto dodávky tovaru
f) druh /kód/ tovaru
g) množstvo tovaru
h) iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
i) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.
6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
7. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.
8. Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
9. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov.
10. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
11. Potvrdenie objednávky odoslané elektronickou poštou obsahuje najmä tieto údaje:
a) meno a priezvisko kupujúceho
b) adresa pobytu kupujúceho
c) číslo objednávky
d) dátum objednávky
e) miesto dodania tovaru
f) druh /kód/ tovaru
g) množstvo tovaru
h) iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
i) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
j) konečná (predajná) cena objednaného tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar)
k) náklady na dodanie tovaru,
l) spôsob dodania
m) spôsob vykonania platby
n) termín dodania.
12. Potvrdenie objednávky elektronickou poštou obsahuje aj:
a) tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
b) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy ako prílohu
c) vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy ako prílohu.
13. Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.
14. Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov aj ďalšími náležitosťami, a to:
a) dátum vystavenia potvrdenia
b) podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.
15. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
16. V prípade, že k potvrdeniu objednávky nedošlo formou emailovej správy podľa predchádzajúcich odsekov alebo odoslanie emailovej správy potvrdzujúcej objednávku zlyhalo, predávajúci je povinný
a) tlačenú verziu týchto všeobecných obchodných podmienok
b) tlačenú verziu poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
c) tlačenú verziu vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy
zaslať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom.
17. Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
18. Pokiaľ dôjde k uzavretiu individuálnej kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

V.
Ceny
1. Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH, avšak bez nákladov na dodanie tovaru. Tieto náklady sa špecifikujú dodatočne v procese objednania tovaru. Prehľad nákladov na dodanie tovaru je uvedený v prílohe k týmto všeobecným obchodným podmienkam.
2. Kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.
3. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
4. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi: dobierkou v mieste dodania tovaru, v hotovosti pri dodaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe jeho predfaktúry. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

VI.
Dodacie podmienky
1. Dodacia lehota je stanovená informatívne a je v zásade 7-dňová
a) po potvrdení objednávky kupujúcemu alebo
b) po zaplatení predfaktúry kupujúcim (čl. V. ods. 4/ týchto všeobecných obchodných podmienok).
2. Záväzok predávajúceho zahŕňa dodávku tovaru pred dom kupujúceho (pred jeho rodinný dom alebo pred bytový dom, v ktorom sa nachádza byt kupujúceho).
3. Dodanie tovaru sa uskutočňuje buď prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho alebo vlastnými silami predávajúceho – právo výberu má predávajúci. Náklady na dodanie tovaru sú vždy rovnaké – bez ohľadu na to, že tovar sa dodá kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo vlastnými silami predávajúceho. Osobný odber tovaru kupujúcim je v zásade možný. Osobný odber tovaru je možný len pri osobitnej dohode predávajúceho a kupujúceho o osobnom odbere tovaru a vo vopred dohodnutom čase. Adresa pre osobný odber tovaru je Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (areál OSP DANUBIUS DS). Osobný odber tovaru je vždy bezplatný. Predávajúci môže kupujúcemu pri osobnom odbere poskytnúť asistenciu jedinou formou – a to naložením tovaru na motorové vozidlo zabezpečené kupujúcim a vhodné na prepravu tovaru, pomocou vysokozdvižného vozíka. Náklady na túto asistenčnú službu sú zahrnuté v kúpnej cene.
4. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou, predávajúci je v zásade povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky alebo po zaplatení predfaktúry. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby.
5. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
6. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
7. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
9. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
a) ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
b) predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
10. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
11. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
12. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
13. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku tovaru, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
14. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
15. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
16. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
17. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
18. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

VII.
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
1. Predávajúci je povinný najmä:
a) dodať tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR
c) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad, potvrdenie objednávky podľa čl. IV. ods. 12 týchto všeobecných obchodných podmienok).
2. Predávajúci má právo:
a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
b) na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprezval, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
3. Kupujúci je povinný najmä:
a) prevziať riadne a včas dodaný tovar spolu so sprievodnými dokladmi
b) kontrolovať neporušenosť obalov, v ktorých sa zabalený tovar dodáva
c) kontrolovať počet kusov dodaného tovaru
d) kontrolovať stav nezabaleného tovaru, ak sa tovar dodáva nezabalený
e) zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.
4. Kupujúci má právo:
a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní) objednávky, ktorý tovar je zdravotne nezávadný a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
b) odstúpiť od kúpnej zmluvy buď podľa úpravy v čl. X. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku v dôsledku vadného plnenia predávajúceho.

VIII.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom dodania tovaru.

IX.
Nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru okamihom dodania tovaru.

X.
Odstúpenie kupujúceho ako spotrebiteľa od kúpnej zmluvy v prípade zmluvy uzavretej na diaľku
1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru,
b) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) dodanie tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho, ktoré vyjadruje vôľu kupujúceho odstúpiť od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy). Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
4. Predávajúci je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení na trvalom médiu, ak kupujúci odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní predávajúceho.
5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru alebo tovarom, ak predávajúci na základe zmluvy uzavretej na diaľku dodal alebo poskytol viacero tovarov.
6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak kupujúci neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku.
7. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
8. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
11. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

X.
Práva zo záruky/reklamácia
1. Záruka za akosť a reklamačné konanie vrát. nárokov z vád tovaru sa spravujú samostatným reklamačným poriadkom predávajúceho.

XI.
Záverečné ustanovenia
1. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie súd.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.07.2024.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.

 

Príloha č. 1 – Náklady na prepravu tovaru

Slovenská republika

Do 10kg 9€ vrát. DPH
Od 10,1 kg do 25kg 15€ vrát. DPH
Od 25,1 kg do 40kg 19€ vrát. DPH
Od 40,1 kg do 70kg 25€ vrát. DPH
Od 70,1 kg do 100kg 29€ vrát. DPH
Od 100,1 kg do 150kg 36€ vrát. DPH
Od 150,1 kg do 200kg 44€ vrát. DPH
Od 200,1 kg do 300kg 58€ vrát. DPH
Od 300,1 kg do 400kg 78€ vrát. DPH
Od 400,1 kg do 600kg 108€ vrát. DPH
Od 600,1 kg do 1000kg 156€ vrát. DPH

 

Zahraničie

Do 10kg 17€ vrát. DPH
Od 10,1 kg do 25kg 29€ vrát. DPH
Od 25,1 kg do 40kg 37€ vrát. DPH
Od 40,1 kg do 70kg 48€ vrát. DPH
Od 70,1 kg do 100kg 55€ vrát. DPH
Od 100,1 kg do 150kg 69€ vrát. DPH
Od 150,1 kg do 200kg 82€ vrát. DPH
Od 200,1 kg do 300kg 112€ vrát. DPH
Od 300,1 kg do 400kg 152€ vrát. DPH
Od 400,1 kg do 600kg 208€ vrát. DPH
Od 600,1 kg do 1000kg 310€ vrát. DPH

 

AKCIA TÝŽDŇA

Akciové produkty

579.00€
521.00€
(vrát. 20% DPH)
10 % %s off

Certifikovaný trezor na úschovu cenností.

  • málo miesta zaoberajúci ale mimoriadne pevný trezor do
...

Akciové produkty

Trezor či skriňa na zbrane?

Prezradím Vám o výrobku nezávisle a odborne úplnú pravdu.

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Pri výbere Vám pomôže odborník a vášnivý poľovník.

Laco Fábrik

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Dôležité informácie

Klientská zóna

Rýchle menu

veľkoobchod a maloobchod
výhradný distribútor na SR značky Trezor-Liktor a Technomax