Inf.povinnosť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný styk – Eshop

Podnikateľský subjekt –

 • obchodné meno:  DELTA COMMERCE, s.r.o.
 • sídlo: Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder
 • IČO:  44 787 677
 • DIČ:   2022831228
 • IČ DPH: SK2022831228

označenie registra, ktorý vedie podnikateľa:

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  23828/T

vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre svoj maloobchod fungujúci ako eshop:

I. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je podnikateľský subjekt  DELTA COMMERCE, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho lltrezor.sk .
 • Predávajúci v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania.
 • Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmluvy na dodávky spotrebného tovaru, ktorý sa má zhotoviť alebo vyrobiť, sa tiež považujú za kúpne zmluvy (č. 1/ ods. 4/ smernice č. 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar).
 • Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. V prípade kupujúceho ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Osobný styk predávajúceho a kupujúceho je možný na adrese: DELTA COMMERCE, s.r.o. na adrese Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: DELTA COMMERCE, s.r.o., Štadiónová 1471/3, 932 01 Veľký Meder.
 • Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
 • Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod ani verejnú vzorkovú predajňu.

II. Vymedzenie tovaru

 • Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese lltrezor.sk . Ide o sejfy a trezory, prednostne pre potreby správneho ukladania zbraní, ale aj archivačné skrine, poštové schránky, autotrezory, nábytkové trezory, nástenné trezory, podlahové trezory a pod.
 • Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok tovar
  môže mať povahu:
 • tovaru sériovo vyrábaného alebo
 • tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho.
 • Sériovo vyrábaný tovar sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho predáva tak, ako je na nej prezentovaný, tj. najmä bez dodatočných úprav požadovaných kupujúcim. Takýto tovar kupujúci kupuje tak, ako to vidí na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na takýto tovar sa v plnom rozsahu vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, vrát. práva kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou príslušných funkcií internetovej stránky.
 • Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovarom vyrobeným na mieru alebo tovarom určeným osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho sa rozumie najmä tovar:
 • do ktorého predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek zasiahol
 • ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akokoľvek upravil
 • ktorý predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho a jeho špecifikácie akýmkoľvek iným spôsobom individualizoval
 • ktorý nie je sériovo vyrábaný a jeho zhotovenie bolo založené na voľbe kupujúceho alebo na jeho individuálnej objednávke.
 • Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok a pre jednoznačné vysvetlenie pojmu „tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho“ podľa ods. 4) tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok sa stanovuje, že osobitné požiadavky kupujúceho, či vyrobenie tovaru na mieru alebo pre jedného konkrétneho kupujúceho sa prejavujú najmä tým, že
 • kupujúci určuje rozmery tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 • kupujúci určuje tvar tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 • kupujúci určuje farbu tovaru, pokiaľ nejde o všeobecnú špecifikáciu ponúkanú predávajúcim
 • kupujúci požaduje na tovare umiestniť kresbu, motív, nápis, text, logo, obrázok a pod.
 • kupujúci požaduje špecifický dizajn tovaru v porovnaní s tovarom sériovo vyrábaným
 • kupujúci požaduje do tovaru umiestniť špeciálny komponent, tj. komponent, ktorý sa obvykle spolu s takýmto tovarom nepredáva.
 • Na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného (konkrétneho) kupujúceho sa nevzťahuje právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa čl. IX) týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci ale má naďalej právo odstúpiť od zmluvy podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku, najmä v dôsledku vadného plnenia predávajúceho (§ 499 až 510 Občianskeho zákonníka a § 596 až 600 Občianskeho zákonníka).
 1. Predávajúci poskytuje pre kupujúceho nasledovnú službu - všeobecná poradenská služba (najmä v oblasti poskytnutia rád a odporúčaní pri výbere vhodného trezora; táto služba sa poskytuje bezplatne).
 2. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadne ďalšie služby, osobitne nie:
 • montáž tovaru
 • vynáška tovaru do domu alebo bytu - vie ale sprostredkovať kupujúcemu kontakt na podnikateľa, ktorý sa zaoberá vynesením ťažkých predmetov do domu či bytu – avšak všetky náležitosti tejto služby dojedná kupujúci s týmto podnikateľom sám vo vlastnom mene a na vlastný účet. 

III. Objednávka tovaru

 • Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke lltrezor.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.lltrezor.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom príslušných funkcií internetovej stránky (nákupný košík a objednávkový formulár). Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Tovar, o ktorý má kupujúci záujem pridá do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. Po vyplnení a skontrolovaní svojich údajov kupujúci klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Od tohto okamihu si kupujúci záväzne objednáva vybraný tovar. Objednávanie tovaru je možné aj s registráciou kupujúceho v eshope predávajúceho ako aj bez takejto registrácie. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.
 • Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresa pobytu kupujúceho
 • telefónny kontakt na kupujúceho
 • emailový kontakt na kupujúceho
 • miesto dodávky tovaru, ak sa líši od adresy pobytu kupujúceho
 • druh /kód/ tovaru
 • množstvo tovaru
 • iná špecifikácia tovaru
 • označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 • spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.
 • Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:
 • výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
 • výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
 • potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára
 • potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára
 • v prípade registrácie kupujúceho do eshopu predávajúceho aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, hoci aj pomocou osobitného formulára.
 • Úprava označenia položiek pri objednávke tovaru podľa ods. 4) sa nedotýka povinného zverejňovania iných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa nariadenia GDPR.
 • Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov (ods. 3 a ods. 4), je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 • Odoslanou úplnou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.
 • Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (neobvykle veľké množstvo objednaného tovaru, splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky predloženie ďalších príslušných podkladov.
 • Po podaní záväznej objednávky kupujúcim bude na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke zaslaný email, v ktorom predávajúci potvrdí objednávku. K potvrdeniu objednávky kupujúceho dôjde bezodkladne po doručení objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH, spôsob dodania, spôsob vykonania platby a termín dodania.
 • Potvrdenie objednávky elektronickou poštou obsahuje aj:
 • tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
 • osobitný formulár - potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu.
 • Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.
 • Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči, spravidla v papierovej forme. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov aj ďalšími náležitosťami, a to:
 • dátum vystavenia potvrdenia
 • podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.
 • Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 • Predávajúci je povinný najmä:
 • dodať tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad, potvrdenie objednávky podľa čl. III. ods. 12 týchto všeobecných obchodných podmienok).
 • Predávajúci má právo:
 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
 • na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprezval, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
 • Kupujúci je povinný najmä:
 • prevziať riadne a včas dodaný tovar spolu so sprievodnými dokladmi
 • kontrolovať neporušenosť obalov, v ktorých sa zabalený tovar dodáva
 • kontrolovať počet kusov dodaného tovaru
 • kontrolovať stav nezabaleného tovaru, ak sa tovar dodáva nezabalený
 • zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci má právo:
 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní) objednávky, ktorý tovar je zdravotne nezávadný a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy buď podľa úpravy v čl. IX. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo podľa všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku v dôsledku vadného plnenia predávajúceho. 

V. Doprava. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne a  v zásade je 7-dňová, začína plynúť po potvrdení objednávky kupujúcemu.
 • Záväzok predávajúceho zahŕňa dodávku tovaru pred dom kupujúceho (pred jeho rodinný dom alebo pred bytový dom, v ktorom sa nachádza byt kupujúceho).
 • Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou, predávajúci je v zásade povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.
 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje buď prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho alebo vlastnými silami predávajúceho – právo výberu má predávajúci. Náklady na dodanie tovaru sú vždy rovnaké – bez ohľadu na to, že tovar sa dodá kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo vlastnými silami predávajúceho. Osobný odber tovaru kupujúcim je v zásade možný. Osobný odber tovaru je možný len pri osobitnej dohode predávajúceho a kupujúceho o osobnom odbere tovaru a vo vopred dohodnutom čase. Adresa pre osobný odber tovaru je Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (areál OSP DANUBIUS DS). Osobný odber tovaru je vždy bezplatný. Predávajúci môže kupujúcemu pri osobnom odbere poskytnúť asistenciu jedinou formou – a to naložením tovaru na motorové vozidlo zabezpečené kupujúcim a vhodné na prepravu tovaru, pomocou vysokozdvižného vozíka. Náklady na túto asistenčnú službu sú zahrnuté v kúpnej cene.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 2. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
 • ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
 • predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
 1. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
 2. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 3. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku tovaru, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 4. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spoločnosti alebo od predávajúceho riadne prevziať. Kupujúci môže uviesť svoje výhrady k neporušenosti obalov alebo k počtu či množstvu dodaného tovaru priamo v dodacom liste. Kupujúci je povinný na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 6. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 7. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.

VI. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

VII. Výhrada vlastníctva a prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, inak v okamihu, keď tovar bol prevzatý kupujúcim podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

VIII. Kúpna cena a platobné podmienky

 • Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH, avšak bez nákladov na dodanie tovaru. Tieto náklady sa špecifikujú dodatočne v procese objednania tovaru po zvolení príslušného spôsobu dodania tovaru kupujúcim. Prehľad nákladov na dodanie tovaru je uvedený v prílohe k týmto všeobecným obchodným podmienkam.
 • Kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.
 • Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
 • Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi: dobierkou v mieste dodania tovaru, v hotovosti pri dodaní tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe jeho predfaktúry. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru vyrobeného na mieru a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 1. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho www.lltrezor.sk. Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na emailovej adrese lltrezor@gmail.com .
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby. 
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy  predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Osobné doručenie tovaru na adresu predávajúceho je možné len, keď sa na tom predávajúci a kupujúci dohodnú. Tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho  prevzatý a bude automaticky vrátený späť.
 7. Kupujúci  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť taktiež zabalený v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a musí byť pribalená faktúra za tovar a doklad o zaplatení (stačí fotokópia). V prípade, ak sa zistí nekompletnosť balenia, poškodenie alebo opotrebovanie tovaru, bude z ceny, ktorá má byť vyplatená kupujúcemu odrátaná suma, ktorá je potrebná na navrátenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady odosielateľa. 

X. Záruka za akosť. Reklamácie

 • Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok. 

XI. Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetovej stránke lltrezor.sk .
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Orgánom dohľadu nad činnosťou podnikateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, web: soi.sk

Príloha č. 1 – Náklady na prepravu tovaru 

Slovenská republika        

 • Do 10kg                                 9€ vrát. DPH
 • Od 10,1 kg do 25kg             15€ vrát. DPH
 • Od 25,1 kg do 40kg             19€ vrát. DPH
 • Od 40,1 kg do 70kg             25€ vrát. DPH
 • Od 70,1 kg  do 100kg          29€ vrát. DPH
 • Od 100,1 kg do 150kg        36€ vrát. DPH
 • Od 150,1 kg do 200kg        44€ vrát. DPH
 • Od 200,1 kg do 300kg        58€ vrát. DPH
 • Od 300,1 kg do 400kg        78€ vrát. DPH
 • Od 400,1 kg do 600kg        108€ vrát. DPH
 • Od 600,1 kg do 1000kg      156€ vrát. DPH

Zahraničie

 • Do 10kg                               17€ vrát. DPH
 • Od 10,1 kg do 25kg             29€ vrát. DPH
 • Od 25,1 kg do 40kg             37€ vrát. DPH
 • Od 40,1 kg do 70kg             48€ vrát. DPH
 • Od 70,1 kg do 100kg           55€ vrát. DPH
 • Od 100,1 kg do 150kg        69€ vrát. DPH
 • Od 150,1 kg do 200kg        82€ vrát. DPH
 • Od 200,1 kg do 300kg        112€ vrát. DPH
 • Od 300,1 kg do 400kg        152€ vrát. DPH
 • Od 400,1 kg do 600kg        208€ vrát. DPH
 • Od 600,1 kg do 1000kg      310€ vrát. DPH
AKCIA TÝŽDŇA

Skrine na dlhé zbrane

271.00€
244.00€
(vrát. 20% DPH)
10 % %s off

Na uloženie 5 ks dlhých zbraní + zvlášť uzamykateľná schránka.

Akciové produkty

Trezor či skriňa na zbrane?

Prezradím Vám o výrobku nezávisle a odborne úplnú pravdu.

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Pri výbere Vám pomôže odborník a vášnivý poľovník.

Laco Fábrik

Klientský servis

Volajte: +421 905 321 987

e-mail: lltrezor@gmail.com

Image

Dôležité informácie

Klientská zóna

Rýchle menu

veľkoobchod a maloobchod
výhradný distribútor na SR značky Trezor-Liktor a Technomax